Koszyk jest pusty
Wesprzyj nas

Aby stworzyć organizację, która sprawnie będzie przekazywać Wasze dary poprzez Sklep.Człowiekowi.Pl potrzebne są środki finansowe. 

Chcesz wesprzeć nas finansowo ? Kliknij tutaj

Szybki kontakt

600 800 958
kontakt@okruchyserca.pl


Czynne Pn-Sob
8:00-20:00

LinkedIn

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY WYMIANY RZECZY DOSTĘPNEJ NA STRONIE WWW.SKLEP.CZLOWIEKOWI.PL

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     FundacjaFundacja „CZŁOWIEKOWI CZŁOWIEK” z siedzibą pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 12, 30-202 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531015, NIP: 677-244-34-62, REGON 383178646, nr tel. kontaktowego +48 600 800 958, codziennie od poniedziałku do soboty  w godzinach 8:00-20:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik); e-mail: fundacja@człowiekowi.pl;   

2.     Witryna internetowa – strona internetowa prowadzona przez Fundację w j. polskim pod adresem URL: www.sklep.czlowiekowi.pl umożliwiająca przekazanie Daru osobie potrzebującej będącej pod opieką Fundacji;

3.     Użytkownik – każda osoba korzystająca z Witryny internetowej;

4.     Darczyńca – osoba przekazująca darowiznę rzeczową (Dar) dla konkretnego potrzebującego, którym opiekuje się Fundacja w ramach konkretnego wybranego przez Użytkownika Dzieła;

5.     Dzieło – wskazana przez Fundację konkretna potrzeba pomocy konkretnej osobie znajdującej się pod opieką Fundacji, na Stronie każdego Daru znajduje się aktywny link, którego kliknięcie przenosi Użytkownika do opisu danego Dzieła i potrzeb podopiecznego Fundacji;

6.     Dar – konkretnie wskazana na Stronie Daru rzecz (nowa lub używana), której potrzebuje osoba potrzebująca będąca pod opieką Fundacji;

7.     Strona Daru – pojedyncza podstrona w Witrynie internetowej, na której znajduje się opis Daru potrzebnego dla podopiecznego Fundacji;

8.     Darowizna -  przekazywane przez Darczyńcę rzeczy materialne (Daru) w celu pomocy konkretnej osobie w ramach danego Dzieła;

9.     Magazyn Fundacji – lokal pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 12 w Krakowie, gdzie  możliwe jest osobiste przekazanie Daru, który następnie zostanie przekazany podopiecznemu Fundacji;

10.  Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);

11.  Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134);      
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123);

12.  Regulamin - niniejszy regulamin.

 

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.     Przekazanie Darowizny w postaci Daru na konkretne Dzieło odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Zabronione jest wykorzystywanie jakiegokolwiek elementu Witryny internetowej lub strony www.sklep.czlowiekowi.pl przez Darczyńców lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Witryny internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Fundacji. 

3.     W celu korzystania z Witryny internetowej Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie z Witryny internetowe jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;          
b. dostęp do Internetu;              

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;       

d. aktywne konto e-mail.

4.     Bezpośredni kontakt z Fundacją jest możliwy mailowo, telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Wszelkie dane kontaktowe do Fundacji podane są w niniejszym Regulaminie oraz na Witrynie internetowej w zakładce Kontakt.

 

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1.     Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom składania deklaracji przekazani Daru za pośrednictwem Witryny internetowej oraz udostępnieniu usługi „Dodaj do ulubionych” i usługi otrzymywania od Fundacji drogą mailową informacji dot. działalności Fundacji i jej podopiecznych (newsletter). Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2.     Usługa „Dodaj do ulubionych” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zapamiętania przez system Witryny internetowej wybranego przez niego Daru. Zapamiętany Dar znajduje się w przechowalni widocznej dla Użytkownika aż do momentu usunięcia Daru z ulubionych, a Użytkownik może zobaczyć lub dokonać wyboru takiego Daru bez konieczności wyszukiwania go na Witrynie internetowej.

3.     Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wyrazi zgodę na subskrypcję newslettera podczas składania deklaracji darowizny Daru lub też lub wpisze adres email w udostępnione w tym celu pole na Witrynie internetowej. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Fundacją na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdej chwili poprzez kontakt z Fundacją.

4.     Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Fundację w zakresie newslettera oraz pozostałych usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już złożonych deklaracji przekazania Daru, chyba że strony postanowią inaczej.

5.     Fundacja może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Witryny internetowej, 
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. Fundacja otrzymała urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Darczyńcy lub związanej z nimi działalności,     

d. Darczyńca lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,        
e. Darczyńca lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,        
f. podane przez Darczyńcę dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

ROZDZIAŁ IV – UMOWA DAROWIZNY PRZY UŻYCIU WITRYNY INTERNETOWEJ:

1.     Dokonywanie zgłoszenia deklaracji Darowizny w postaci Daru wskazanego na Witrynie internetowej jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.     Aby dokonać zgłoszenia deklaracji Darowizny Użytkownik proszony jest o wykonanie następujących czynności:

a.     dokonanie wyboru Daru, który Użytkownik chce przekazać w ramach Dzieła spośród dostępnych Darów wskazanych na Witrynie internetowej, a następnie kliknięcie „Dodaj do koszyka”,

b.    kliknięcie w logo Koszyka w prawym górnym roku Witryny internetowej i  kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej – kolejny etap” , a następnie uzupełnienie danych osobowych Darczyńcy (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, jeśli Darczyńcą jest przedsiębiorca), i kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej – kolejny etap”;

c.     wybór sposobu transportu Daru (nadanie kurierem – wybraną przez Darczyńcę firmą kurierską na koszt Darczyńcy lub dostawa własnym środkiem transportu do Magazynu Fundacji), wyrażenie wymaganych zgód w tym zaakceptowanie Regulaminu, Użytkownik może także odhaczając odpowiedni check-box zapisać się do newslettera,  wpisanie ewentualnych uwag skierowanych do Fundacji, następnie kliknięcie „Przejdź dalej - kolejny etap”,

d.    finalizacja oferty Darczyńcy przekazania Daru wymaga kliknięcia przycisku „Składam ofertę daru”.

3.     Na adres mailowy Użytkownika zostanie przesłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem złożenia oferty Daru. Po złożeniu oferty daru, Darczyńca otrzymuje odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia oferty przekazania Daru z numerem oferty Daru. Umowa darowizny zostaje zawarta w chwili przesłania do Darczyńcy potwierdzenia z nadanym numerem oferty Daru. Umowa Darowizny zawierana jest w języku polskim. 

4.     Do momentu kliknięcia przycisku „Składam ofertę daru” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Daru lub przerwać proces i zrezygnować ze składania oferty Daru.

 

ROZDZIAŁ IV -  PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:   

Zgodnie z art. 38. ust. 1) Ustawy konsumenckiej, Fundacja informuje, że Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

ROZDZIAŁ V – REKLAMACJE:

1.     Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Witryny internetowej. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Fundację wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@czlowiekowi.pl lub w formie pisemnej na adres Fundacji. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub email ego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

2.     Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Fundację rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Fundację.

 

ROZDZIAŁ VI - DANE OSOBOWE:

1.    Użytkownik składając ofertę Darowizny przy użyciu Witryny internetowej, i/lub kontaktując się z Fundacją (mailowo lub telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego), i/lub zapisując się do subskrypcji newslettera  - przekazuje Fundacji swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa, dane i NIP firmy, a także adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Witryny internetowej).

2.    Administratorem danych osobowych Darczyńców jest Fundacja, zaś w przypadku składania oferty Darowizny, i/lub kontaktu z Fundacją - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy Darowizny, podejmowanie innych czynności zmierzających do uzyskania Darowizny, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.

3.    Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane będą także w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia  RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Fundacji mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej, czy firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Witryna internetowa). Dane Użytkowników i Darczyńców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

5.    W kwestiach dot. danych osobowych kontakt z Fundacją możliwy jest mailowo: fundacja@czlowiekowi.pl  lub telefonicznie: +48 73 00 2019.

6.    Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Darczyńcy znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VII - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

2.     Fundacja jest uprawniona do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na Witrynie internetowego, a Użytkownicy subskrybujący newsletter – otrzymają informacje o zmianie droga mailową). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Witryny internetowej, co nie wyłącza, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Witryny internetowej w każdym czasie.

3.     Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Witryny internetowej.

4.     Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Kraków, dnia 8 lipca 2019 roku.